Background cát thạch anh
icon
Hotline 24/7
Liên hệ đặt hàng: 091.702.1858

Công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở

3/12/2016 5:26:23 PM

Ngày 03 tháng 3 năm 2016, Giám đốc Công ty TNHH Apuwa Việt Nam đã ký quyết định số 01QĐ/TCCS-APVN về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 01:2016/APVN Áp dụng cho sản phẩm Máy lọc nước tinh khiết RO gia đình nhãn hiệu Apuwa do Công ty TNHH Apuwa Việt Nam lắp ráp:

 

CÔNG TY TNHH

APUWA VIỆT NAM

------------------

Số: 01 QĐ/TCCS-APVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

Nghi Sơn, ngày 03 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cứ vào nhu cầu sản xuất và kinh doanh của Công ty TNHH Apuwa Việt Nam.

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH APUWA VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 01:2016/APVN Áp dụng cho sản phẩm Máy lọc nước tinh khiết RO gia đình nhãn hiệu Apuwa do Công ty TNHH Apuwa Việt Nam lắp ráp.

Điều 2: Các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  

Nơi nhận:

- Chi Cục TCĐLCL tỉnh Thanh Hóa (để b/c);

-  Như Điều 2;

-  Lưu HC.

 KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 (Đã ký) 

Thạc sĩ. Lê Hữu Thi

 

           

                                                                                  


 

 

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS: 01:2016/APVN

 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH APUWA VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn 3, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

         Điện thoại: 037.3611.556  Email: apuwaco@gmail.com   Website: www.apuwa.vn

 

CÔNG BỐ:

Tên tiêu chuẩn: TCCS 01:2014/APVN

Áp dụng cho sản phẩm: Máy lọc nước tinh khiết RO gia đình

- Mã số sản phẩm: AP107; AP108; AP109

- Nhãn hiệu hàng hóa Apuwa

- Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 257528 do Cục sở hữu trí tuệ cấp theo quyết định số 5160/QĐ-SHTT, ngày 27/01/2016.

- Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm số: 2015/1053/TN5 do Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1- Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 16/9/2015.

- Giấy chứng nhận đã được đánh giá và phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 số HT 217-15-00 do Viện Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng – ISSQ cấp.

Công ty TNHH Apuwa Việt Nam cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.

 

(Giấy chứng nhận nhãn hiệu Apuwa do Cục sở hữu trí tuệ cấp)

 

(Giấy xét nghiệm mẫu nước lọc của Máy lọc nước Apuwa)

 

(Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008)

 

(Giấy chứng nhận Dành hiệu TOP 100 Sản phẩm tốt cho gia đình và trẻ em lần thứ II năm 2014)

 

 

 

 

Share    

COPYRIGHT © 2018 CATTHACHANH.VNCÔNG TY TNHH APUWA VIỆT NAM
Showroom: Số 17 đường Tựu Liệt - Thanh Trì - Hà Nội.
Add: Khu Bắc Cầu Dừa, Xuân Lâm, KKT Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Tel: 0237.3611.556 - Mobile: 091.702.1858 - Email: apuwaco@gmail.com

© 2016 catthachanh.vn. All rights reserved.